Сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Сургалт зохион байгууллаа.

Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах ажлын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, улсын бүртгэгч нарт бүртгэл хөтлөхөд гарч болзошгүй эрсдлийг бууруулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах, тулгарч буй асуудлаар нэгдсэн ойлголт зөвлөмж чиглэл өгөх зорилгоор батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 12 албан хаагчдад танхимаар, сумдын 12 албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгууллаа.