УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

A- A A+
УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

1. Иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг хаанаас авах вэ?

Иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг иргэн өөрт ойр байгаа улсын бүртгэлийн хэлтэс, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс харьяалал харгалзахгүй бүх төрлийн лавлагааг авна.

 

2. Лавлагаа авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Иргэнийг нотлон гэрчлэх баримт бичиг (иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх, баримт бичгийн хуулбар) г.м Бичиг баримтгүй тохиолдолд гарын хурууны хээний бүртгэлээр лавлагааг авч болно.

 

3. Лавлагааг хэнд олгох вэ?

Тухайн иргэнд эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно.

 

4. Цахимаар ямар ямар лавлагааг авч болох вэ?

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-1)

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний(Маягт № И-3)

Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-5)

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-6)

Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа (Маягт № И-8)

Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлгүй лавлагаа (Маягт № И-14)

Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлийн (анх удаа авсан) лавлагаа (Маягт № И-15)

Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлийн (дахин авсан) лавлагаа(Маягт № И-16)

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа (Маягт № И-17)

Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-19)

Регистрийн дугаарын лавлагаа (Маягт № И-20)

Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа (Маягт № И-21)

 

5. Цахимаар гарахгүй тохиолдолд хаанаас авах вэ?

Дээрх 12 төрлийн лавлагаа нь цахимаас гараагүй тохиолдолд иргэн өөрт ойрхон бүртгэлийн аль ч нэгжид хандаж болно.

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН АРХИВ