Сумдыг бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холболоо.

A- A A+
Сумдыг бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холболоо.

 Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банкны хамтын ажиллагааны хүрээнд ,,Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох,, төсөл хэрэгжиж 2019 оны 9 сард 10 сум 2020 онд 2 сум, 2021 оны 1 сард 2 сум холбогдож тус аймгийн 15 сум Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдлоо. Сүлжээнд холбогдсоноор анхан шатнаас 45 төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломж бүрдлээ.