Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланд үнэлгээ хийлээ.

A- A A+
Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланд үнэлгээ хийлээ.

Монгол улсын Засгийн газрын 38-р тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам, албан хаагчийн гүйцэтгэлийг тайлагнах , үнэлэх арга зүй, Засгийн Газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 47 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлал, загварын дагуу үнэлгээний багийг томилж хэлтсийн 25 албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн тайланд үнэлгээ хийлээ. Гүйцэтгэлийн тайланг гаргахад анхаарах асуудал, 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах асуудлын талаар албан хаагч нэг бүрээс санал, хүсэлтийг авч ажиллалаа. Сумдын улсын бүртгэгчид онлайнаар холбогдлоо.