Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт, хариултууд

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт, хариултууд

Асуулт:100 м.кв талбайтай оффисийн өрөөний 30-50 метр квадрат талбайг түрээслэхэд түрээсийн гэрээг яаж бүртгүүлэх, ямар баримт бичиг шаардагдах вэ?

Хариулт: Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэсэн бол аль нэг талын гаргасан мэдүүлэг болон гэрээг үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх ба гэрээнд түрээслүүлэх эд хөрөнгийн хэмжээ, байршил, гэрээний үнэ, нөхцөл, хугацааг тусгана. Тодорхой хэсгийг хэсэгчилэн түрээслэх бол түрээслэх болон үлдэж байгаа хэсгийн план зургийг тусгайлан зурж, гэрээнд оролцогч хоёр тал гарын үсэг зурсан байх бөгөөд энэ нь гэрээний бүрдэл хэсэг болно. Үйлчилгээний хураамж 10.000 төгрөг, ажлын гурван хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Асуулт: Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 2 компани хамтын эзэмшлийн эд хөрөнгөө нэг компанидаа шилжүүлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Хариулт: Дундаа хэсгээр өмчлөгч этгээд иргэний хуульд заасан журмын дагуу давуу эрх эдэлж мэдүүлэг гаргах ба эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэрэгт зохих өөрчлөлт оруулж шинэ өмчлөгчид бүртгэлийн гэрчилгээ олгоно. Хоёр талын хуулийн этгээдийн тамга тэмдэг, төлөөлөх эрхтэй этгээдийн гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ хэлцэл, албан тоот хавсарган мэдүүлэг гаргах ба мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

Асуулт: Эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт хандахад ямар үед итгэмжлэл шаарддаг вэ?

- Мэдүүлэг хүлээлгэн өгөх, бүртгэгдсэн гэрчилгээ, гэрээг олгох зэрэгт өмчлөгч нь өөрийн биеэр ирээгүй тохиолдолд түүнийг төлөөлж байгаа этгээдээс тухайн үйлдэлд төлөөлөх хууль ёсны итгэмжлэлтэй байхыг шаардана. /эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журмын 12.8 /Хариулт: - Иргэн, хуулийн этгээд нь эрхийн улсын бүртгэлд заасан эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрийн захиргааны байгууллагад бичгээр гаргах бөгөөд мэдүүлгийг төлөөлөгчөөрөө дамжуулан гаргаж болно. /ЭХӨЭТХЭДБЭУБТХуулийн 13.1/

Асуулт: Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах, худалдан авах гэрээг бүртгүүлэхэд юуг анхаарах вэ?

Хариулт: Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх хэлцлийн үндсэн дээр шилжиж байгаа бол улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага /эд хөрөнгийн оршин байгаа дүүргийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг/ мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулж, өмнөх гэрчилгээг хүчингүй болгож, шинэ өмчлөгчид эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгоно. /ЭХӨЭТХЭДБЭУБТ Хуулийн 13.1/ Тодорхой болзол тавьсан, эсвэл гэрээний үүргийг хэсэгчлэн биелүүлэхээр гэрээнд заасан тохиолдолд өмчлөх эрхийг хэдийд шилжүүлэх тухай гэрээний заалтыг баримтлах бөгөөд болзол хангагдсаны дараа буюу үүргийн гүйцэтгэл бүрэн хангагдсаны дараа өмчлөх эрхийг шилжүүлэхээр гэрээнд заасан бол энэ тухай эрх шилжүүлж байгаа этгээдийн тодорхойлолтыг мэдүүлэгт хавсарган авна. Энэ тодорхойлолт /албан бичиг, өргөдөл/ ньхуулийн этгээдийн хувьд эрх баригчийн гарын үсэг, тамга, тэмдгээр, иргэний хувьд гарын үсгээр тус тусбаталгаажсан байна.