Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн талаарх түгээмэл асуулт, хариулт

A- A A+
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн талаарх түгээмэл асуулт, хариулт

1. Асуулт: Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн хэрэгжих хугацаа ?

Хариулт: Энэхүү хууль нь 2017 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө. / Хууль /

2. Асуулт: Барьцааны зүйл /ямар хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалж болох вэ? /-ийн талаар?

Хариулт: Хуулийн 7 дугаар зүйлд барьцааны зүйлийн талаар тусгасан. Өөрөөр хэлбэл иргэний гүйлгээнээс хасагдаагүй бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох бодитой байгаа, эсхүл ирээдүйд бий болох хөдлөх эд хөрөнгө, бүх төрлийн хувьцаа, үнэт цаас шаардах эрх оюуны өмч /шинжлэх ухаан, утга зохиол урлагийн бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэгт загвар/ бусад хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө нь барьцааны зүйл байж болно.

3. Асуулт: Бүртгэлийн байгууллагын чиг үүрэг, оролцооны талаар?

Хариулт: Бүртгэлийн байгууллага дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр байна. Үүнд:

1. Барьцааны мэдэгдлийг цахим мэдээллийн санд бүртгэж, бүртгэлийн дугаар олгох /34.1/;

2. Цахим мэдээллийн санг улсын хэмжээнд үүсгэх, түүний тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, найдвартай байдлыг хангах /35.2/;

3. Бүртгэлийн талаарх статистик мэдээг сар, улирал, жилээр нэгтгэн гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх /35.3/;

4. Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн лавлагааг олгох /37.2/.

Мөн цахим мэдээллийн санг хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулах, нэвтрэх эрх олгох чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлэхээр байна.

4. Асуулт: Барьцааны мэдэгдлийг яаж бүртгүүлэх вэ?

Хариулт: Барьцааны мэдэгдлийг барьцаалагч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч цахим хэлбэрээр бүртгүүлнэ.

Ийнхүү бүртгүүлэхийн өмнө мэдээллийн санд нэвтрэх хэрэглэгчийн эрх нээлгэх хүсэлтээ Бүртгэлийн байгууллагад гаргах бөгөөд уг хүсэлтийг үндэслэн мэдээллийн санд нэвтрэх хэрэглэгчийн эрх нээх гэрээг Бүртгэлийн байгууллагатай байгуулна. Уг байгуулсан гэрээг үндэслэн, мэдээллийн санд нэвтрэх хэрэглэгчийн эрх олгосноор барьцааны мэдэгдлээ цахим мэдээллийн санд оруулах боломжтой болно.

5. Асуулт: Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн онцлог юу вэ?

Хариулт: Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэл нь зөвхөн тодорхой хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн хувьд барьцааны эрх үүссэнийг нийтэд мэдээлэх, барьцааны эрхийг дараалал тогтоох зорилготой.

6. Асуулт: Барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх вэб юу вэ?

Хариулт: mpr.gov.mn