ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Улсын бүртгэлийн хэлтэс дараах үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй байна:


 • Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн бэхжүүлэх, засаг захиргааны нэгж сумдыг онлайн сүлжээнд холбох
 • Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах.
 • Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах.

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн:


 • Стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр бүртгэх, бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллийн чанарыг сайжруулах, цахим системийн чанарыг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /E-Mongolia/-д 86 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байна. Тус аймгийн 15 сум бүртгэлийн нэгдсэн системд 100 хувь холбогдож төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулан шуурхай байдлыг нэмэгдүүллээ.
 • Төлбөрийн цахим системийг 3 суманд нэвтрүүлж Гэрэгэ пос машин ашиглалтад орон нутгийн хөгжлийн саннийн хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэн үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн. Иргэн өөрөө өөртөө үйлчлэх боломжтой цахим машиныг ашиглалтад оруулж ХУРДАН үйлчилгээний танхимд байршуулсан. Хөдөөгийн багийн иргэд болон бүртгэлийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай гэрээр байх иргэдийн эрхийг хангаж бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор зөөврийн төхөөрөмж ашиглалтад оруулж төрийн үйлчилгээг саадгүй авах эрхээр ханган ажиллаж байна.

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 • Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авах.
 • Улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах.
 • Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн цаасан болон цахим архив, цахим мэдээллийн санг үүсгэх, хөтлөх, төрөлжүүлэн хадгалах, тэдгээрийн хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангах.
 • Аймгийн ИТХурал, Засаг дарга, эрх бүхий байгууллагад хуульд заасны дагуу  үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх.
 • Салбарын хэмжээний мэргэжлийн боловсон хүчний чадавх, техник технологи, программ хангамжийн хүчин чадлыг сайжруулах асуудлыг хэрэгжүүлэх.
 • Улсын бүртгэлийн хөтлөлт, эх нотлох баримтын үнэн зөвийг нягтлан бүрдлийг хангах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах замаар улсын бүртгэлийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах.
 • Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайланг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн гаргах, хуульд заасны дагуу мэдээлэх.
 • Хууль тогтоомжид заасан бусад.

ШИНЭ МЭДЭЭ