БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

Дундговь аймгийн УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН
 бүтэц зохион байгуулалт 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай” Б/424 дугаар тушаалаар Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 28 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан.Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ