АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. УБХ Хэлтсийн дарга Энд дарна уу
2. УБХ Хяналтын улсын байцаагч Энд дарна уу
3. УБХ Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Энд дарна уу
4. УБХ Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Энд дарна уу
5. УБХ Иргэний улсын бүртгэгч Энд дарна уу
6. УБХ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Энд дарна уу
7. УБХ Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч Энд дарна уу

ШИНЭ МЭДЭЭ